Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA

  perustettiin Tukholmassa 14.7.1999 ja sen ensimmäinen vuosikokous järjestettiin Oulun Kielitieteen päivillä 20.5.2000. Yhdistyksen tavoitteena on edistää vuoropuhelua eri tavoin kielen ja kognition suhteesta kiinnostuneiden tutkijoiden kesken.

  FiCLAn blogi löytyy täältä.

  FiCLAn Facebook-sivu löytyy täältä.

  Ajankohtaista

  FiCLA:n Kieli ja ajattelu -symposiumi, 30.8.2018 Tieteiden talo, Helsinki
  Sivustoa ylläpitävät Krista Teeri-Niknammoghadam, Maija Surakka ja Unni Leino.

  Tulevat tapahtumat

  FiCLA:n Kieli ja ajattelu -symposiumi, 30.8.2018 Tieteiden talo, Helsinki

 • Symposiumissa esitellään viimeaikaista kielen ja ajattelun välisen suhteen tutkimusta. Symposiumissa kiinnostuksen kohteina ovat kielen ja ajattelun suhteen teoreettiset avaukset sekä empiirinen tutkimus. Symposium järjestetään yhteistyössä Teknologiasuunnittelun kieli ja ajattelu –tutkimushankkeen kanssa (HY/JYU).
 • Menneet tapahtumat

  Cognitive Linguistics Today: Differences and Similarities with Other Functional Approaches to Language

 • Työpaja järjestettiin Kielitieteen päivillä Tallinnassa 16. - 18.5.2012.
 • Contexts of Language: How to Analyze Context?

 • FiCLA ja Aalto-yliopiston Adaptive Informatics Research Centre järjestivät symposiumin Helsingissä 10. - 11.12.2010.
 • II Virolais-suomalainen kognitiivisen kielitieteen konferenssi

 • FiCLA järjesti Kiljavalla 10. - 12.12.2009 II Virolais-suomalaisen kognitiivisen kielitieteen konferenssin, joka oli samalla FiCLAn 10-vuotisjuhlakonferenssi.
 • Kieli keskellä kognitiota IV

 • Laivaseminaari järjestettiin Viking Isabellalla Turusta Turkuun 17. - 18.10.2008.
 • Kognitiivinen kielentutkimus: mitä se on, mitä ei?

 • Pidettiin Kielitieteen päivillä Vaasassa 23. - 24.5.2008.
 • Kieli keskellä kognitiota III

 • Laivaseminaari järjestettiin Turusta Turkuun 12. - 13.10.2007.
 • Metaphors of Power

 • Pidettiin Helsingin yliopistossa 12. - 13.10.2006.
 • Interdisciplinary Themes in Cognitive Language Research

 • Marraskuussa 2005 FiCLA ja Helsingin yliopiston kognitiotieteen oppiaine järjestivät symposiumin.
 • Cognitivism Meets Dynamism

 • Semantiikan työpaja pidettiin Espoossa 14.6.2005 Teknillisen korkeakoulun Adaptive Knowledge Representation and Reasoning -konferenssin yhteydessä.
 • Prosessointi ja kokemus

 • 24. - 25.9.2004 Joensuun yliopistossa järjestettiin syyssymposiumi.
 • Kielen koko kyky

 • Pidettiin 23. - 24.4.2004 TKK:n tiloissa Espoossa.
 • Moduuliriihi-symposiumi

 • Pidettiin 24.10.2003 Turun yliopistossa. Teemana olivat mielen ja kielen modulaariset ilmiöt.
 • Subjectivity in Language

 • Symposiumi järjestettiin Turussa 18. - 19.6.2003. Symposiumin pääpuhuja oli professori Ronald W. Langacker UCSD:sta (University of California, San Diego).
 • Cognitive Linguistics East of Eden

 • Konferenssi järjestettiin 13. - 15. syyskuuta 2002 Turussa. Konferenssin järjestivät FiCLA ja Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLA).
 • Kieli keskellä kognitiota II

 • Seminaari järjestettiin 2.5.2002 Helsingissä.
 • Kielellinen käsitteistys ja konteksti

 • Seminaari järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin suomen kielen laitoksen kanssa 20. - 21.9.2001 Turussa.
 • Kieli keskellä kognitiota

 • Laivaseminaari järjestettiin Viking Amorellalla Turusta Turkuun 13. - 14.10.2000.


Julkaisuja-osastossa on koostettuna sekä FiCLAn seminaarien antia että suomalaista kognitiivista kielentutkimusta. Lista perustuu Tiina Onikki-Rantajääskön laatimaan katsaukseen. Foorumi on kaikille avoin, mutta erityisesti FiCLA:n jäseniltä toivotaan aktiivisuutta. Ilmoita lisättävät tutkimukset sivuston ylläpitäjälle.

  Keskeisiä alueita:

  FiCLAn työpajojen Cognition, Grammar, and Corpora (2014) ja Cognition, Meaning, and Usage (2015) esitelmistä koottu artikkelikokoelma

 • Luodonpää-Manni, Milla; Penttilä, Esa & Viimaranta, Johanna (eds.) 2017: Empirical Approaches to Cognitive Linguistics. Analyzing Real-Life Data. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

FiCLAn syyssymposiumin Contexts of Language (10. - 11.12.2010) esitelmiä

FiCLAn syyssymposiumin Prosessointi ja kokemus (24. - 25.9.2004) satoa

Muut tekstit

Sanasto

 • Erikoisalan termistö
  • Karihalme, Oili 1996: Muotoilun teoriasanaston termistyminen. Acta Wasaensia No. 51. Vaasa: Vaasan yliopisto.
 • Tunnesanasto
 • Synonymia ja lähimerkitys
  • Sivonen, Jari 2005: Mutkia matkassa. Nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa. SKST 1017. Helsinki: SKS.
   lähimerkityksisyys, implikaatiot leksikografiaan?
 • Synonymian aineistopohjainen ja kontekstuaalinen tutkimus, kieliopillistumiskehitys, tyyli ja genre
  • Päiviö, Pia 2007: Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 75. Turku: Turun yliopisto.
 • Kyselytestien testausta (suomi ja viro), leksikografia
 • Sananjohto
  • Jääskeläinen, Petri 2004: Instrumentatiivisuus ja nykysuomen verbinjohto. Semanttinen tutkimus. Jyväskylä Studies in Humanities 22. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Myös verkkojulkaisuna.)
 • Nimistöntutkimus
  • Sjöblom, Paula 2006: Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. SKST 1064. Helsinki: SKS.
 • Konstruktiokielioppi, kvantitatiivinen tiedonlouhinta
  • Leino, Antti 2007: On toponymic constructions: As an alternative to naming patterns in describing Finnish lake names. Studia Fennica Linguistica 13. Helsinki: SKS.

  Lauserakenteen seikkoja ja konstruktioita

 • Sanajärjestyksen vaikutusala
  • Huumo, Tuomas 1997: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa. Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 55. Turku: Turun yliopisto.
 • Yhdyslauseet
  • Herlin, Ilona 1998: Suomen kun. SKST 712. Helsinki: SKS.
  • Herlin, Ilona 1997: Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys. Suomi 183. Helsinki: SKS.
 • Tunnekausatiivi ym. konstruktiot
  • Siiroinen, Mari 2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa. Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST 844. Helsinki: SKS.
 • Kieliopillistuminen
  • Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. SKST 845. Helsinki: SKS.
 • Analogistinen kielinäkemys
  • Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. SKST 817. Helsinki: SKS.
 • Kognitiivinen kielioppi
  • Jaakola, Minna 2004: Suomen genetiivi. SKST 995. Helsinki: SKS.
   viitepistemalli
  • Visapää, Laura 2008: Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista. SKST 1181, Tiede. Helsinki: SKS.
   konstruktio, ankkuroimattomuus, modaalisuus
 • Kognitiivisen ja konstruktiokieliopin yhdistämisestä
  • Leino, Jaakko 2003: Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. SKST 900. Helsinki: SKS.
 • Konstruktiokielioppi
 • Dynaamisuus, genret (chat, internet)
  • Kotilainen, Lari 2007: Konstruktioiden dynamiikkaa. Helsingin yliopisto.
  • Kotilainen, Lari 2007: Kiellon lumo. Kieltoverbitön kieltokonstruktio ja sen kiteytyminen. Suomi 193. Helsinki: SKS.
   kieltoverbitön kieltokonstruktio: Se mikään pappi ole; vitut minä mikään viisas ole(n)
 • Prosessoinnin tutkimus - jatkumo psykolingvistiikkaan
  • Nenonen, Marja 2002: Idiomit ja leksikko. Lausekeidiomien syntaktisia, semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja n:o 29. Joensuu: Joensuun yliopisto.
  • Vainio, Seppo 2007: Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa. Yleisen kielitieteen julkaisuja 11. Turku: Turun yliopisto.
 • Liukumot yli paradigmarajojen...
  • Airola, Anu 2007: Coordinated Verb Pairs in Texts. Publications of Department of General Linguistics 41. Helsinki: Helsingin yliopisto.
   lähteä, mennä, päästä, nousta, laskea
   kvantitatiivinen korpulingvistiikka, SOM (itse-organisoituvat kartat), kognitiiviset käsitteet (skeema), kvalitatiivinen tekstintutkimus, musiikki (kadenssi) - kieli

  Hankkeita: menneitä ja tulevia

 • Sijajärjestelmän kuvaus
  • Leino, Pentti 1993: Polysemia ja kielen moniselitteisyys. Suomen kielen kognitiivista kielioppia 1. Kieli 7. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  • Leino, Pentti; Herlin, Ilona; Honkanen, Suvi; Kotilainen, Lari; Leino, Jaakko & Vilkkumaa, Maija 2001: Roolit ja rakenteet. Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. SKST 813. Helsinki: SKS.
  • Huumo, Tuomas & Ojutkangas, Krista 2006: The Finnish system for expressing spatial relations: Local cases and adpositions. - Lyle Campbell & Marja-Liisa Helasvuo (eds.), Grammar from the human perspective: Case, space and person. Current Issues in Linguistic Theory 277. Amsterdam: John Benjamins.
 • Dynaaminen konstruointi ja sijakysymyksiä
  • Huumo, Tuomas 2007: Force dynamics, fictive dynamicity and the Finnish verbs of 'remaining'. - Folia Linguistica 41: 73 - 98.
  • Huumo, Tuomas 2010: On directionality and its motivation in Finnish expressions of sensory perception. - Linguistics 48: 49 - 97.
  • Huumo, Tuomas: 1999, 2001, 2002, 2004a,b, 2005a,b, 2006a,b,c,d, 2007
  • Karsikas, Elina 2004: Tuli huikean avara suo, ja sen kainalosta hyppäsi taivaille karmea vuori. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä. ä Sananjalka 46: 7 - 39.
 • Yhteistyö Tartossa viron tutkijoiden kanssa
 • Konstruktioiden tutkimus
  • Herlin, Ilona & Visapää, Laura (toim.) 2005: Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. SKST 1021. Helsinki: SKS.
  • Alistusprojekti: Jyrki Kalliokoski, Ilona Herlin ym. eri tutkimussuuntausten edustajia (HY)
  • Murrekonstruktiot, konstruktiokielioppi: Maria Vilkuna, Jaakko Leino, Mari Siiroinen (Kotus, Joensuu)
 • Kognitiivisen kielentutkimuksen ja vuorovaikutuslingvistiikan yhdistäminen
  • Etelämäki, Marja; Herlin, Ilona; Jaakola, Minna & Visapää, Laura 2009: Kielioppi käsitteistyksenä ja toimintana. Kognitiivista kielioppia ja keskustelunanalyysia yhdistämässä. - Virittäjä 113 (teemanumero Keskusteluntutkimus ja kognitiivinen kielioppi): 162 - 187. (projektissa myös Eeva-Leena Seppänen)
 • Vuorovaikutusrakenteet mielikuvaskeemoina?
  • Etelämäki, Marja & Herlin, Ilona 2008, Seppänen & Herlin 2007 (esitelmiä)
   skaala, tasapaino
 • Kognitiivinen näkökulma tekstintutkimukseen
  • Jaakola, Minna 2006: Pussikaljaromaanin ääniä. ä Taru Nordlund, Tiina Onikki-Rantajääskö & Toni Suutari (toim.), Kohtauspaikkana kieli. SKST 1078. Helsinki: SKS.
  • Honkanen, Suvi 2012: Kielioppi ja tekstilaji. Direktiivin muotoilusta viraston ryhmäkirjeissä. Helsinki: Helsingin yliopisto.
  • Honkanen, Suvi tulossa: Mahdollisuuksien rajat viraston ryhmäkirjeissä. - Heikkinen, Vesa (toim.), Piirteen paino.
   tekstin jaksotusvihjeet
 • Kansainväliset hankkeet
 • Metodinen keskustelu

 • Intuition ja aineistopohjaisuuden - aineistovetoisuuden suhde
  • Huumo, Tuomas 2008: Joko lingvistin nojatuoli joutaisi kaatopaikalle? Introspektiolingvistiikan asemasta kognitiivisessa kielitieteessä. - Emakeele Seltsi aastaraamat 53: 163 - 180.
  • Ojutkangas, Krista 2008: Kielentutkijan mielikuvituksen puute eli mihin todelliseen kielenkäyttöön perustuvaa aineistoa tarvitaan? - Virittäjä 112: 276 - 284.

  Studies in Variation, Contacts and Change in English Volume 3

 • Tissari, Heli (ed.) 2009: Approaches to Language and Cognition. Studies in Variation, Contacts and Change in English 3. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English (VARIENG), University of Helsinki.

  Table of contents

  • Tissari, Heli: Introduction


  • Approaches to Language

  • Wildgen, Wolfgang: The "dynamic turn" in cognitive linguistics
  • Vogel, Anna: A cognitive approach to opposites: The case of Swedish levande 'alive' and däd 'dead'
  • Tuominen, Miira: Problems with 'consciousness'
  • Tissari, Heli: Soul-searching in Shakespeare
  • Esenova, Orazgozel: Anger metaphors in the English language
  • Brattico, Pauli: On the semantic interpretation of complex causatives in Finnish: An experimental morphology approach
  • Kay, Christian: The Historical Thesaurus of English: Past, present and future


  • Approaches to Cognition

  • Leinonen, Alina & Krause, Christina M.: Words in brains
  • Campbell, Tom: Modularity and localisation of the neural systems of speech, gesture and cognition
  • Ylikoski, Petri: The heuristic of decomposition and localization
  • Sukhova, Natalya V.: Cognitive interaction of verbal and nonverbal signs (prosodio-kinetic complexes)

 • Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA on tarkoitettu kaikille kognitiivisesta kielentutkimuksesta kiinnostuneille. Yhdistyksen tavoitteena on edistää alan tutkimusta ja opetusta Suomessa, kehittää kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkijoiden kesken sekä lisätä vuoropuhelua eri kielentutkimuksen suuntausten välillä.

  FiCLA järjestää seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Muita perinteisiä tapahtumia ovat syysseminaarit ja työpajat Kielitieteen päivillä.

  FiCLAn jäsenenä saat vaivattomasti tietoa erilaisista kognitiivisen kielentutkimuksen tapahtumista Suomessa ja ulkomailla sekä alennusta monista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista. Lisätietoja yhdistyksestä voit kysellä keltä tahansa johtokunnan jäseneltä. Voit liittyä FiCLAn jäseneksi laittamalla viestin sihteeri Maija Surakalle (etunimi.sukunimi@uef.fi). Liitä ystävällisesti seuraavat tiedot viestiin:

  • sukunimi:
  • etunimi:
  • osoite:
  • postinumero:
  • postitoimipaikka:
  • sähköposti:
  • jäsentyyppi:

  • perusjäsen
   ainaisjäsen
   kannattajajäsen
   ICLA:n tai SALC:n jäsen
   (jatko-)opiskelija tai työtön

   Tämänhetkiset jäsenmaksut

  • perusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
  • ainaisjäsenmaksu 200 euroa
  • kannattajajäsenmaksu (julkisyhteisöt) 100 euroa/vuosi

  • Alennetut jäsenmaksut

  • ICLA:n tai SALC:n jäsen 15 euroa/vuosi
  • (jatko-)opiskelija tai työtön 10 euroa/vuosi
  • (jatko-)opiskelija tai työtön ja ICLA:n tai SALC:n jäsen 8 euroa/vuosi

   FiCLAn säännöt

   Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys
   Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland
   The Finnish Cognitive Linguistics Association

  1. Hyväksytty yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa 20.5.2000 Oulussa.
  2. Yhdistyksen nimi on Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys - Föreningen för kognitiv lingvistik i Finland - The Finnish Cognitive Linguistics Association (FiCLA). Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Yhdistys kuuluu kansallisena jaostona kansainväliseen kognitiivisen kielitieteen yhdistykseen (International Cognitive Linguistics Association, ICLA).
  3. Yhdistys on perustettu 14.7.1999 Tukholmassa.
  4. Yhdistyksen tarkoituksena on:
   1. edistää kognitiivisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa
   2. luoda yhteistyöfoorumi Suomessa työskenteleville kognitiivisen kielitieteen ja sen lähialojen tutkijoille
   3. kehittää yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten kognitiivisen kielitieteen ja lähialojen tutkijoiden kesken
   4. edistää vuoropuhelua kognitiivisen kielitieteen ja muiden lingvististen suuntausten edustajien välillä
  5. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa toimia edellä mainittujen tarkoitusperien hyväksi ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun. Opiskelijajäsenille annetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta alennusta. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisä, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioituneita tai yhdistyksen tavoitteita erityisen tehokkaasti edistäneitä henkilöitä. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.
  6. Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja sihteeri sekä neljästä kuuteen muuta varsinaista jäsentä. Johtokunnan kokoonpanossa pyritään tasapuolisuuteen siten, että johtokunnassa olisi edustaja mahdollisimman monesta sellaisesta yliopistosta, josta yhdistykseen kuuluu jäseniä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuoden mittaisiksi toimikausiksi. Ilman pakottavaa syytä yksi henkilö voi toimia johtokunnan jäsenenä enintään kolmena peräkkäisenä vuonna. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Johtokunta voi pitää myös puhelin-, sähköposti- tai muun etäkokouksen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
  7. Johtokunta valitsee yhdistykselle rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varasihteerin. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan juoksevien asioiden hoitamiseksi. Rahastonhoitajana voi myös toimia yhdistyksen sihteeri.
  8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa.
  9. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
  10. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.4. - 31.3. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
  11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään toimintavuoden alussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä, joka voidaan haluttaessa lähettää sähköpostitse. Kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
   1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
   2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.
   3. Esitetään yhdistyksen tilit sekä tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
   4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
   5. Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
   6. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi toimintavuodeksi.
   7. Valitaan neljästä kuuteen johtokunnan muuta jäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi.
   8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
   9. Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12. ja 13. pykälän määräykset.
  12. Jäsenten kokouksissa esille ottamat asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.
  13. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kyse sääntöjen 14. ja 15. pykälien asioista.
  14. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta puoltaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
  15. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi jälkimmäisen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

   Finnish Cognitive Linguistics Association FiCLA

   The association was founded in Stockholm, Sweden, on 14 July 1999, and its first annual meeting was held at the Finnish Conference of Linguistics, Oulu, Finland, on 20 May 2000. The association fosters dialogue between researchers interested in the relationship between language and cognition, with special emphasis on facilitating various research orientations.

   Future events

   FiCLA symposium on language and thought

   Time: 30th August 2018
   Place: House of Science and Letters, Helsinki, Finland
   The aim of the symposium is to present and discuss state-of the-art approaches to language/thought interface from empirical and theoretical perspectives. The symposium is organized in collaboration with the research project Language and thought of technology design (University of Helsinki and University of Jyväskylä).

   FiCLA Board

   President

  • Unni Leino (unni-paiva.leino@uta.fi) University of Tampere
  • Vice President

  • Heidi Niva (heidi.niva@helsinki.fi) University of Helsinki
  • Secretary

  • Maija Surakka (maija.surakka@uef.fi) University of Eastern Finland
  • Vice Secretary

  • Krista Teeri-Niknammoghadam (krkate@utu.fi) Turku University
  • Treasurer

  • Tapani Möttönen
  • Board members

  • Esko Johnson (esko.johnson@gmail.com) University of Jyväskylä