Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 28.9.2001

Tampereella (lista läsnäolleista liitteenä)

Pöytäkirja


Seuran puheenjohtaja Erkki Pehkonen avasi vuosikokouksen klo 17.08.


Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Erkki Pehkonen, sihteeriksi Sinikka Kaartinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsti Hoskonen ja Markku Hannula.


Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).


Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus (liite 3).


Seuran rahastonhoitaja Jorma Leinonen esitteli kokoukselle tilinpäätöksen 31.7.2001 ja luki tilintarkastajien lausunnon tileistä.


Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajille.


Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma v. 2001-2002 (liite 4).


Vahvistettiin seuran vuosimaksuksi 50 mk toimintavuodeksi 2001-2002. Hyväksyttiin talousarvio ajalle 1.8.2001-31.7.2002 (liite 5).

10§
Päätettiin, ettei sihteerille ja rahastonhoitajalle makseta palkkiota.

11§
Todettiin että hallituksen erovuoroisina jäseninä ovat Maija Ahtee ja Jouni Viiri. Valittiin heidän tilalleen Kari Sormunen ja Jari Lavonen. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Pehkonen ja muina jäseninä  Sinikka Kaartinen ja Jorma Leinonen.

12§
Valittiin tilintarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajiksi Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen.

13§
Tuetaan Sari Vainion gradun pohjalta tehtävää selvitystä fysiikan ja kemian didaktisesta tutkimuksesta 3000 mk:n stipendillä. Valittiin seuran kunniajäseneksi Kauko  Seinelä.

14§
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.49.

Vakuudeksi

Erkki Pehkonen(pj.)   Sinikka Kaartinen(siht.)

Markku Hannula (pöytäkirjan tarkastaja)  Kirsti Hoskonen (pöytäkirjan tarkastaja) 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2000-2001

 Seuran hallituksen muodostivat FT Erkki Pehkonen Turun yliopistosta (pj.), FT Maija  Ahtee Jyväskylän yliopistosta (vpj.), FL Jorma Leinonen Lapin yliopistosta (rah.hoit.), KL Sinikka Kaartinen Oulun yliopistosta/Jyväskylän yliopistosta, FT Harry Silfverberg Tampereen yliopistosta ja FT/KT Jouni Viiri Joensuun yliopistosta. Hallitus on pitänyt yhden kokouksen. 

 Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin 6.-7.10 Turussa. Päiville osallistui 58 henkilöä. Tutkijakoulun syysseminaari toteutettiin perinteiseen tapaan päivien yhteydessä. Päivien raportti Tutkimus kouluopetuksen kehittämisessä (toim. Maija Ahtineva) julkaistiin Turun yliopiston julkaisusarjassa. Tutkimusseuran ja tutkijakoulun yhteinen englanninkielinen referoitu vuosikirja on painovalmis.

 Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat toimineet aktiivisesti opetusministeriön käynnistämän Luma-projektin toteuttamiseen. Lisäksi seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin  tutkimusseminaareihin ja kongresseihin. Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä tutkijakoulun kanssa.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2001-2002

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Esimerkkinä tästä on Nomad-julkaisun (Nordisk Matematik Didaktik, Nordic Studies in Mathematics Education Suomen toimitusvuoro vuosina 2001-2004. Seuran jäsenet Ole Björkqvist, Pekka Kupari ja Erkki Pehkonen ovat mukana toimituskunnassa. Seura tiedottaa jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin  tutkijakokouksiin.

Tutkimuspäivillä pidetyistä esitelmistä julkaistaan, kuten tavallista, raportti yliopiston laitossarjassa. Tutkijakoulun kanssa julkaistua englanninkielistä Vuosikirjaa suunnitellaan julkaistavan jatkossakin. Matematiikan didaktiikan sekä fysiikan ja kemian didaktiikan kehitystä Suomessa käsitteleviin julkaisuihin varaudutaan.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa ovat Joensuu, Helsinki ja Oulu.

Jatketaan tutkimuksellisesti orientoituneiden kouluopetuksen kehittämisseminaarien toteuttamista ja tutkitaan mahdollisuuksia organisoida niitä yhteistyössä matemaattisten aineiden opettajien kanssa. Seura pitää tärkeänä jäsentensä aktiivista osallistumista opetusministeriön käynnistämän LUMA-projektin toteuttamiseen.

Tampereella 28.9. 2001

Erkki Pehkonen