Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 28.9.2002

Joensuussa

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)

2 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
(Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä ilmoitus seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä on ollut Dimensiossa ja päivistä on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)

3 §
Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa.

4 §
Työjärjestyksen hyväksyminen.

5 §
Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen,.

6 §
Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee Jorma Leinonen).

7 §
Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle.


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

9 §
Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen (esittelee Jorma Leinonen).

10 §
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa),

11 §
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1 Seuran puheenjohtajan vaali

11.2 Kahden hallituksen jäsenen vaali
Hallituksen jäsenten erovuoroisuus:
Jorma Leinonen ja Sinikka Kaartinen 2002
Erkki Pehkonen ja Harry Silfverberg 2003
Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2004

11.3 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.
Vuoden 2001 – 2002 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen

12 §
Kielikysymys, eli millä kielellä tutkimuksia esitellään tutkimuksen päivillä

13 §
Muut mahdolliset esille tulevat asiat.

14 §
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuran historiikki, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Helsingissä)

15 §
Kokouksen päättäminen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2001-2002

Seuran hallituksen muodostivat FT Erkki Pehkonen Turun yliopistosta (pj.), FT Jari Lavonen (vpj.), FL Jorma Leinonen Lapin yliopistosta (rah.hoit.), KL Sinikka Kaartinen Jyväskylän yliopistosta (siht.), FT Harry Silfverberg Tampereen yliopistosta ja FL Kari Sormunen Joensuun yliopistosta. Hallitus on pitänyt kaksi kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen sekä vuosikokouksen valmistelukokouksen.

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin 27. - 28.9.2001 Tampereella. Päiville osallistui 73 seuran jäsentä. Tutkijakoulun syysseminaari toteutettiin perinteiseen tapaan päivien yhteydessä. Päivien raportti "Tutkimuksella parempaan opetukseen: Matematiikan ja luonnontieteiden tutkimusseura Ry:n päivät Tampereella 28. - 29. 9. 2001. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 26/2002" (toim. H. Silfverberg & J. Joutsenlahti) julkaistiin Tampereen yliopiston julkaisusarjassa.

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa ja tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista.

Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat toimineet aktiivisesti opetusministeriön käynnistämässä Luma-projektissa ja opetushallituksen opetussuunnitelmatyössä. Lisäksi seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin. Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä päättyneen tutkijakoulun kanssa ja seuran jäsenet ovat olleet mukana käynnistämässä uutta tutkijakoulua.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2002-2003

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Esimerkkinä tästä on kolmen vuoden välein järjestettävät pohjoismaiset luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät (kesällä 2005 Tanskassa) ja joka toinen vuosi järjestettävä ESERA järjestön konferenssi (kesällä 2003 Hollannissa) sekä matematiikan didaktiikan tutkimuksen alalla järjestettävät MAVI-workshopit. Seura tiedottaa jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otetun seuran www-sivun (http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/) ja postituslistan käyttöä laajennetaan ja kehitetään ajankohtaisista asioista tiedottamisessa.

Uudelleen käynnistetyn tutkijakoulun kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. Tutkitaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön jatko-opintojen ohjauksessa IP-pohjaisia videoneuvottelulaitteita.

Joensuun tutkimuspäivillä pidetyistä esitelmistä julkaistaan referee käytäntöön perustuva englanninkielinen raportti yliopiston laitossarjassa. Suomenkieliset paperit julkaistaan pdf-tiedostoina seuran Internet-sivuilla. Matematiikan didaktiikan sekä fysiikan ja kemian didaktiikan kehitystä Suomessa käsitteleviin julkaisuihin varaudutaan.

Seuran historiikki on tekeillä Jyväskylässä ja julkaistaneen vuoden 2003 tutkimuksen päivillä, jolloin seura täyttää 20 vuotta. Julkaisua varten kerätään seuran sihteereiltä tarvittava aineisto.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2003 on Helsinki. Helsingin päivien jälkeen järjestettäneen tutkimuksen päivät Oulussa ja sitten Rovaniemellä, Vaasassa ja Jyväskylässä.

Järjestetään seuran jäsenille mahdollisuus antaa palautetta meneillään olevasta opetussuunnitelmatyöstä. Pyritään julkaisemaan opetussuunnitelmien perusteiden luonnokset seuran www-sivulla ja organisoidaan keskustelu seuran keskustelukanavalla.

Joensuussa 27.9.2002

Jari Lavonen

Talousarvio toimintakaudelle

1.8.2002-31.7.2003

TULOT

Jäsenmaksut 5250,-
Tilien korot 100,-
Yliopistojen avustukset 2000, -
Yhteensä 7.350,-

MENOT

Julkaisut 3000,-
Kulut toiminnasta 4350,-
Yhteensä  7.350,-