Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 10.10.2003

Helsingissä

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä ilmoitus seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä on ollut Dimensiossa ja päivistä on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)


Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa.


Työjärjestyksen hyväksyminen.


Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).


Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee Raimo Kaasila).


Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle.


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).


Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee Raimo Kaasila).

10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee Raimo Kaasila).

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

  11.1) Seuran puheenjohtajan vaali
 
11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus:
           Erkki Pehkonen ja Harry Silfverberg 2003
           Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2004
           Raimo Kaasila ja Sinikka Kaartinen 2005
  11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

(Vuoden 2002 – 2003 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen. (Voisiko Raimo tiedustella kiinnostusta jatkoon)

12§
Kielikysymys, eli millä kielellä tutkimuksen päivistä tiedotetaan, tutkimuksia esitellään tutkimuksen päivillä ja kirjoitetaan proceedingsiin. Vuoden 2002 vuosikokouksen alla käytiin keskustelua ruotsin kielen asemasta tiedottamisessa ja ohjelmassa. Nyt ratkaisua on etsitty siitä, että käytetään tiedottamisessa ja ohjelmassa englannin kieltä. Keskustelua on syytä jatkaa ja ottaa kantaa, millä kielellä vuoden 2005 proceedingsiin artikkeleita kirjoitetaan.

13§
Helsingin päivillä ovat mukana biologit ja luonnonmaantieteen edustajat sekä teknologiakasvattajat. Tehdäänkö tästä traditio?

14§
Tutkimuksen päivien järjestäminen vie aikaa. Pitäisikö jatkossa siirtyä käyttämään jotain organisaatiota päivien järjestämisessä? Osallistutaanko päiville, jos myös esittäjät maksavat esim. 50 euroa?

15§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

16§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Oulussa ja sitten Vaasassa, Jyväskylässä tai Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä)

17§
Kokouksen päättäminen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2002-2003

Seuran hallituksen muodostivat FT Jari Lavonen (pj.) Helsingin yliopistosta, FT Harry Silfverberg (vpj.) Tampereen yliopistosta, KT Raimo Kaasila Lapin yliopistosta (rah.hoit.), KL, (väit.) Sinikka Kaartinen Jyväskylän yliopistosta (siht.), FT Erkki Pehkonen Turun yliopistosta ja FL Kari Sormunen Joensuun yliopistosta. Hallitus on pitänyt neljä kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen, vuosikokouksen valmistelukokouksen ja kaksi muuta kokousta (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/poytakirjat/).

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Joensuussa 27. - 28.9.2002. Päiville osallistui 52 henkilöä. Päivien raportti L. Haapasalo & K. Sormunen (eds.) Towards Meaningful Mathematic Education. Proceedings on the IXX Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association. University of Joensuu. Bulletins of the Faculty of Education 86 julkaistiin Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Selosteita-sarjassa. Ensimmäistä kertaa tutkimuspäivien julkaisu oli täysin englanninkielinen ja referoitu. Päivien pääesitelmistä vastasivat Dr John Oversby (kemia, University of Reading), Dr Jim Ryder (fysiikka, University of Leeds), Dr Djordje Kadijevich (matematiikka, University of Belgrad), Prof. Berd Zimmerman (University of Jena) sekä Dr Jozef Hvorecky (matematiikka, University of Bratislava and University of Liverpool). Tutkimuspäivillä he pitivät yhteensä 4 pääesitelmää ja 2 workshop-istuntoa. Muita esityksiä oli yhteensä 27, joista kolme piti Karjalan tasavallan pedagogisen yliopiston tutkijat Petroskoista.

9.10.2003 järjestettiin Tutkimusseuran ja Valtakunnallisen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkimuksen tutkijakoulun yhteinen symposium, jonka teemana oli koulutuksellinen tasa-arvo, ks. http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/ 

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista. Seuran www-sivuista ja postituslistasta tiedotettiin kaikille Suomen matemaattisten aineiden ainelaitoksille ja opettajankoulutuslaitoksille. Henkilökuntaa kannustettiin liittymään postituslistalle. Postituslistalla on syksyllä 2003 kaikkiaan 244 sähköpostiosoitetta

Vuonna 2003 tulee kuluneeksi 20 vuotta seuran perustamisesta. Seuran jäsenet ovat aktiivisesti lähettäneet kuvauksia seuran toiminnasta kuluneen 20 vuoden aikana prof. emer. Paavo Maliselle ja erikoistutkija, dosentti Pekka Kuparille, jotka ovat kirjoittaneet seuran historiikin. Seuran historiikki julkaistiin vuoden 2003 tutkimuksen päivillä. (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/historia/main.htm )

Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin. Esimerkkinä tästä on Hollannissa järjestetty ESERA-konferenssi kesällä 2003. Seuran aktiivinen jäsen Jouni Viiri valittiin Hollannissa ESERA-järjestön hallitukseen. Seuran kolme jäsentä osallistui erittäin aktiivisesti vuotuiseen PME-kokoukseen, joka tänä vuonna oli Hawaijilla; heidän johdollaan pidettiin henkilökohtaisten esitysten lisäksi, yksi Working Group –ryhmä ja yksi Discussion Group –ryhmä. Seuran aktiivinen jäsen Markku Hannula valittiin PME-järjestön hallitukseen. Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä uuden tutkijakoulun, Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, kanssa (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).

Helsingissä 10.10.2003

Jari Lavonen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2003-2004

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen ja oppimiseen liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otettuja seuran www-sivuja (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/) päivitetään ja laajennetaan. Seuran postituslistaa käytetään ajankohtaisista asioista, kuten konferensseista tiedottamiseen.

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. Tutkitaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön jatko-opintojen ohjauksessa IP-pohjaisia videoneuvottelulaitteita.

Tutkimuspäivillä pidetyistä esitelmistä julkaistaan englanninkielinen referee käytäntöä noudattava raportti yliopiston laitossarjassa.

Tutkitaan mahdollisuuksia kääntää englanniksi prof. emer. Paavo Malisen ja erikoistutkija, dosentti Pekka Kuparin kokoama tutkimusseuran historiateos.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2004 on Oulu. Oulun päivien jälkeen järjestettäneen tutkimuksen päivät Vaasassa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja sitten taas Helsingissä. Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa.  Vuoden 2003 vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.

Helsingissä 10.10.2003

Jari Lavonen

Talousarvio toimintakaudelle