Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 25.11.2004 klo 16.50-18.00, sali KTK112

Oulussa

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä ilmoitus seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä on ollut Dimensiossa ja päivistä on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)


Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)


Työjärjestyksen hyväksyminen.


Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).


Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).


Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).


Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

  11.1) Seuran puheenjohtajan vaali. 
          Helsingin 2003 vuosikokouksessa tehdyn tulkinnan  mukaan puheenjohtajan 
          toimikausi on 3 vuotta. 
          Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2005
  11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus:
           Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2004 
           (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)
           Raimo Kaasila ja Sinikka Kaartinen 2005
           Markku Hannula ja Aija Ahtineva 2006
  11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

(Vuoden 2003 – 2004 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen. 

12§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Jyväskylässä, ja sitten Vaasassa tai Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa )

14§
Kokouksen päättäminen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2003-2004

Seuran hallituksen muodostivat FT Jari Lavonen (pj.) Helsingin yliopistosta, KT Kari Sormunen (vpj.) Joensuun yliopistosta, KT Sinikka Kaartinen Jyväskylän yliopistosta (siht.), KT Markku Hannula (rah.hoit.) Turun yliopistosta, KT Raimo Kaasila Lapin yliopistosta ja KT Aija Ahtineva Turun yliopistosta. Hallitus on pitänyt kolme kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen, vuosikokouksen valmistelukokouksen ja yhden kokouksen (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/poytakirjat/).

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Helsingissä  9.-11.10.2003. Päiville osallistui 164 henkilöä ja päivillä pidettiin 87 esitystä, jotka jakautuivat maittain seuraavasti:  Suomi (68), Viro (9), UK (5), Saksa (2), Kanada (1), Hollanti (1), Ruotsi (1)  (linkki päivien ohjelmaan: http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/2003.htm). 
Vuoden 2004 tutkimuksen päivien proceedings: Laine, A., Lavonen, J., & Meisalo, V. (Eds.). Current research on mathematics and science education 2004, Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki. Research Report 253.

Kuvioissa 1 - 3 on kuvailtu päivien esitysten pitäjiä eri kriteerein. 

Figure 1. Distribution of the 87 presentations.

Figure 2. Contributions given by researchers from different Departments.

Figure 3. Contributions given by researchers from various Finnish universities

 

Päivien raportti,
Laine, A., Lavonen, J., & Meisalo, V. (Eds.). Current research on mathematics and science education 2004, Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki. Research Report 253.
julkaistiin Helsingin yliopiston Soveltavan kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia-sarjassa. Toista kertaa tutkimuspäivien julkaisu oli täysin englanninkielinen ja referoitu. Päivien pääesitelmät olivat 
Dr Lore Hoffmann (GermanY): Gender issues and motivation in science education
Dr Jeff Evans (UK): On methodologies of research into gender and other equity questions
Professor Ron Hansen (Canada): Equity issues in science, mathematics and technology education
Dr Colin Osborne (UK), Royal Society of Chemistry: Supporting Science teaching in UK Schools
Dr Piet Kommers (The Netherlands): Media and the nature of learning
Doc. Ismo Koponen (Finland): Physics teacher education in Europe/ Finnish perspective
Doc. Juha Oikkonen (Finland): Current Trends in Mathematics Teacher Education in Finland
Prof. Toomas Tenno (Estonia): Science teacher education in Europe/ Estonian perspective

Seura järjesti kansainvälisen matematiikan ongelmanratkaisuun keskittyneen konferenssin, The International Congress on the Problem Solving in Mathematics, ProMath 2004, ICME konferenssin satelliittina (ICME-10 in Copenhagen) Lahdessa  30.6 - 2.7.2004. Konferenssiin osallistui kaikkiaan 23 henkilöä. http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/promath/  

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista, kuten kansainvälisistä konferensseista. Postituslistalla on syksyllä 2004 kaikkiaan 251 sähköpostiosoitetta

Vuonna 2003 tuli kuluneeksi 20 vuotta seuran perustamisesta. Seuran 20-vuotisjuhlia vietettiin Helsingin tutkimuksen päivien yhteydessä. Prof. emer. Paavo Malinen  ja erikoistutkija, dosentti Pekka Kupari kirjoittivat seuran historiikin, joka julkaistiin vuoden 2003 tutkimuksen päivillä. Seuran jäsenet olivat aktiivisesti lähettäneet kuvauksia seuran toiminnasta kuluneen 20 vuoden aikana teoksen kirjoittajille.

Seuran aktiivisista jäsenistä Jouni Viiri on toiminut ESERA-järjestön hallituksessa ja Markku Hannula PME-järjestön hallituksessa. Jari Lavonen toimii 2004 perustetun pohjoismaisen lehden NORDINA, Nordisk Didaktikk i Naturfag / Naturorienterende ämnen, Nordic Studies in Science Education, lehden toimituskunnassa. http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/nordina.pdf. Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin. Kööpenhaminassa heinäkuussa 2004 pidettyyn ICME 10 -konferenssiin osallistui 43 matematiikan opetuksen ja oppimisen tutkijaa ja opettajaa Suomesta, ja heti sen jalkeen Bergenissa  pidettyyn PME 28 -konferenssiin 8 suomalaisista tutkijaa. Girep-järjestön kokoukseen Ostravassa osallistui kaksi fysiikan opetuksen ja oppimisen tutkijaa ja IUPAC:n Turkissa järjestämään kemian opetuksen ja oppimisen konferenssiin 5 tutkijaa. IOSTE-järjestön järjestämään konferenssiin osallistui yksi seuran jäsen.

Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä uuden tutkijakoulun, Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, kanssa (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).

Tutkimusseuran tilaama gradututkimus valmistui alkusyksystä 2004: Sari Haikonen. Fysiikan ja kemian opetusta käsittelevä empiirinen tutkimus Suomessa ennen vuotta 2003. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kevät 2004. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Luokanopettajan koulutus. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. LINKKI

Helsingissä 10.10.2004

Jari Lavonen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2004-2005

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otettuja seuran www-sivuja (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/) päivitetään ja laajennetaan. Seuran postituslistaa käytetään ajankohtaisista asioista, kuten konferensseista tiedottamiseen.

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. 

Tutkimuspäivillä pidetyistä puheenvuoroista ja esitelmistä pyritään julkaisemaan referee käytäntöä noudattava raportti yliopiston laitossarjassa.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2005  on Jyväskylä (syys-lokakuun vaihde, pe-la). Jyväskylän päivien jälkeen järjestettäneen tutkimuksen päivät Vaasassa, sitten Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa,  Helsingissä ja taas Oulussa. Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa.  Vuoden 2003 vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.

Helsingissä 10.10.2004

Jari Lavonen

Tilinpäätös ja talousarvio toimintakaudelle

Tilinpäätös toimintakaudella 1.8.2003-31.7.2004

TULOT
Jäsenmaksut               330,-

MENOT
                                      0,-
 
VARAT
Tilikauden alussa     3437,41

Tilikauden lopussa    3767,41

Talousarvio toimintakaudelle 1.8.2004-31.7.2005

TULOT
Jäsenmaksut               350,-

Yhteensä                     350,-

MENOT
Stipendi                       400,-
Varaus tutkimuspäivien
avustusta varten          2000,-

Yhteensä                   2400,-