Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Jyväskylässä (Yliopiston päärakennus) 21.10.2005  klo 17.00, sali C5

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)


Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)


Työjärjestyksen hyväksyminen.


Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).


Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).


Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).


Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

  11.1) Seuran puheenjohtajan vaali. 
          Helsingin 2003 vuosikokouksessa tehdyn tulkinnan  mukaan puheenjohtajan 
          toimikausi on 3 vuotta. 
          Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2005, sitten 2008
  11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)
           Raimo Kaasila ja Sinikka Kaartinen 2005
           Markku Hannula ja Aija Ahtineva 2006
           Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2007 
  11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

(Vuoden 2004 – 2005 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen. 

12§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Vaasassa ja sitten, Rovaniemellä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä)

14§
Kokouksen päättäminen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2004-2005

Seuran hallituksen muodostivat FT Jari Lavonen (pj.) Helsingin yliopistosta, KT Kari Sormunen (vpj.) Joensuun yliopistosta, KT Sinikka Kaartinen Jyväskylän yliopistosta (siht.), KT Markku Hannula (rah.hoit.) Turun yliopistosta, KT Raimo Kaasila Lapin yliopistosta ja KT Aija Ahtineva Turun yliopistosta. Hallitus on pitänyt kolme kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen, vuosikokouksen valmistelukokouksen ja yhden kokouksen (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/poytakirjat/).

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Oulussa 25.-26.11.2004 ja päivien yleisteemana oli "Matemaattisten aineiden opetustyössä tarvittava tietotaito ja osaaminen". Päiville osallistui 57 henkilöä ja päivillä pidettiin 32 esitystä (linkki päivien ohjelmaan: http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/index.htm ). 
Vuoden 2004 tutkimuksen päivien proceedings julkaistaan Acta Universitatis Ouluensis E -sarjassa.
Päivien pääesitelmät olivat: Jüri Afanasjev: Training the teachers teaching mathematics in Estonia ja Juha Oikkonen: Mathematics between its two faces

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista, kuten kansainvälisistä konferensseista. Postituslistalla on syksyllä 2005 kaikkiaan 251? sähköpostiosoitetta

Seuran aktiivisista jäsenistä Jouni Viiri on toiminut ESERA-järjestön hallituksessa ja Markku Hannula PME-järjestön hallituksessa. Jari Lavonen toimii 2004 perustetun pohjoismaisen lehden NORDINA, Nordisk Didaktikk i Naturfag / Naturorienterende ämnen, Nordic Studies in Science Education, lehden toimituskunnassa. http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/nordina.pdf. Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin. Barcelonassa 28.8. – 1.9. järjestettyyn ESERA-järjestön konferenssiin osallistui 20 luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkijaa ja opettajaa Suomesta.

Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä uuden tutkijakoulun, Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, kanssa (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).

Helsingissä 10.10.2005

Jari Lavonen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2005-2006

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otettuja seuran www-sivuja (http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/) päivitetään ja laajennetaan. Seuran postituslistaa käytetään ajankohtaisista asioista, kuten konferensseista tiedottamiseen.

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. 

Tutkimuspäivillä pidetyistä puheenvuoroista ja esitelmistä pyritään julkaisemaan referee käytäntöä noudattava raportti yliopiston laitossarjassa.

Pyritään käynnistämään kansallista keskustelua ylioppilastutkinnosta ja sen kehittämisestä.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2005  on Vaasa. Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa.  Vuoden 2003 vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.

Tutkimusseura osallistuu 3.2.2006 Helsingissä järjestettävien ainedidaktiikan päivien järjestelyyn. Ainedidaktiikan päivien yhteydessä 2.2. järjestetään kansallinen seminaari, jossa tarkastellaan matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksia ja matemaattisten aineiden didaktiikan asemaa luokanopettajakoulutuksessa.

Helsingissä 10.10.2005

Jari Lavonen

Tilinpäätös toimintakaudella

1.8.2004-31.7.2005

TULOT talousarvio

Jäsenmaksut

110,-

350,-

Korot

6,87

0,-

Yhteensä

116,87

350,-

MENOT

Stipendi

400,-

400,-

Varaus tutkimuspäivien avustusta varten

0,-

2000,-

Pro Math -tappio

623,35

0,-

Pankki- ja toimistomenot

26,60

0,-

Yhteensä

1049,95

2400,-

VARAT

Tilikauden alussa

3767,41

Tilikauden lopussa

2834,33

Tilikauden tappio

933,08

Talousarvio toimintakaudelle

1.8.2005-31.7.2006

TULOT

Jäsenmaksut

300,-

Korkotulot

6,-

Yhteensä

306,-

MENOT

Pankki- ja toimistokulut

20,-

Varaus kongressiavustuksia varten

1500,-

Yhteensä

  1520,-