Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Vaasassa (Strandgatan 2) 27.10.2006  klo 18.00

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)


Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)


Työjärjestyksen hyväksyminen.


Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).


Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).


Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).


Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

  11.1) Seuran puheenjohtajan vaali. 
          Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2008, sitten 2011
  11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)
           Markku Hannula ja Aija Ahtineva 2006
           Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2007 
           Henry Leppäaho ja Ole Bjorkqvist 2008
  11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.
(Vuoden 2004 – 2005 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Jorma Joutsenlahti ja Anna-Maija Partanen. 

12§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Turussa ja sitten, Rovaniemellä, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa)

14§
Kokouksen päättäminen

 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2005-2006

Seuran hallituksen muodostivat FT Jari Lavonen (pj.) Helsingin yliopistosta, KT Kari Sormunen (vpj.) Joensuun yliopistosta, KM Henry Leppäaho (siht.) Jyväskylän yliopistosta, KT Markku Hannula (rah.hoit.) Helsingin ja Tallinnan yliopistosta, FT Ole Bjorkqvist Åbo Akademista (Vaasa) ja KT Aija Ahtineva Turun yliopistosta. Hallitus on pitänyt kolme kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen, vuosikokouksen valmistelukokouksen ja yhden muun kokouksen ( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/poytakirjat/).

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Jyväskylässä 21–22.10.2005 ja päivien yleisteemana oli "Sosiokulttuurisen näkemyksen haaste matematiikan ja luonnontieteiden pedagogiikan tutkimuksessa". Päiville osallistui 45 henkilöä ja päivillä pidettiin 30 esitystä (linkki päivien ohjelmaan: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/index.htm).

Vuoden 2005 tutkimuksen päivien proceedings julkaistaan v.2006 nimellä: Pathways into research-based teaching and learning. Polkuja tutkimukselliseen opettamiseen ja oppimiseen. Tuula Asunta ja Jouni Viiri (toim.) Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 83. Jyväskylä 2006. Päivien pääesitelmät olivat:
B. Grevholm: Research in mathematics education - what is it and how is it done?
C. Muldoon: The use of model-based reasoning to conceptualise and communicate physics
D. Psillos: Teaching-learning sequences as research tools.

Tutkimusseura järjesti kansallinen seminaari matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutuksen tutkintovaatimuksista ja matemaattisten aineiden didaktiikan asemasta luokanopettajakoulutuksessa 2.2.2006. klo 13.15–17.30. Tilaisuudessa keskusteltiin alustusten pohjalta:
Aineenopettajan koulutuksen kasvatustieteellinen opetus Suomessa, Jouni Viiri; Aineenopettajan koulutuksen harjoittelut Suomessa, Jari Lavonen;
Aineenopettajan koulutuksen ainedidaktinen opetus (matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka) Suomessa, Aija Ahtineva;
Matematiikka ja matematiikan didaktiikka luokanopettajan koulutuksessa Suomessa, Jorma Joutsenlahti;
Fysiikka, kemia, biologia ja maantiede sekä niiden didaktiikka luokanopettajan koulutuksessa Suomessa, Kari Sormu nen.
Linkki seminaarin esityksiin:
http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/seminaari_2006.htm

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista, kuten kansainvälisistä konferensseista. Postituslistalla on syksyllä 2006 kaikkiaan 270 sähköpostiosoitetta.

Seuran aktiivisista jäsenistä Jouni Viiri on toiminut ESERA-järjestön hallituksessa ja Markku Hannula PME-järjestön hallituksessa. Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin.

Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä uuden tutkijakoulun, Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, kanssa ( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).

Helsingissä 10.9.2006

Jari Lavonen

 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2006-2007

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii tukemaan jäsentensä aktiivista osallistumista kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otettuja seuran www-sivuja päivitetään ja laajennetaan
( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/). Seuran postituslistaa käytetään ajankohtaisista asioista, kuten konferensseista tiedottamiseen.

Uuden valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun (2007–2011) kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. 

Tutkimuspäivillä pidetyistä puheenvuoroista ja esitelmistä pyritään julkaisemaan referee- käytäntöä noudattava raportti yliopiston laitossarjassa.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2007 on Turku. Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa.  Vuoden 2003 vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.

Helsingissä 10.10.2006

Jari Lavonen

 

Tilinpäätös toimintakaudella

Tilinpäätös toimintakaudella 1.8.2005–31.7.2006

 

 

TULOT

 

 

talousarvio

Jäsenmaksut

670,00

300,-

Korot

5,72

6,-

Yhteensä

675,72

306,-

 

 

MENOT

 

Kongressiavustukset

0,00

1500,-

Pankki- ja toimistomenot

7,60

20,-

Yhteensä

7,60

1520,-

 

 

VARAT

 

Tilikauden alussa

2834,33

Tilikauden lopussa

3502,45

Tilikauden voitto

668,12

 

 

 

 

Talousarvio toimintakaudelle 1.8.2006–31.7.2007

 

 

TULOT

Jäsenmaksut (50 kpl, à 10 €)

500,-

Korkotulot

6,-

Yhteensä

506,-

 

MENOT

Pankki- ja toimistokulut

10,-

Varaus kongressiavustuksia varten

1500,-

Yhteensä

  1510,-