Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Turussa EDUCARIUMissa, Assistentinkatu 5,  28.9.2007, klo 17.00

Esityslista

1 §
Kokouksen avaus (Jari Lavonen)


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä ja vuosikokouksesta on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)


Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)


Työjärjestyksen hyväksyminen.


Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).


Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).


Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).


Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).


Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

10§
Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

11§
Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

  11.1) Seuran puheenjohtajan vaali. 
          Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2010, sitten 2013
  11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)
           Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2007 
           Henry Leppäaho ja Ole Bjorkqvist 2008
           Markku Hannula ja Kaarina Merenluoto 2009
  11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.
(Vuoden 2006 – 2007 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Jorma Joutsenlahti ja Anna-Maija Partanen. 

12§
Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§
Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Rovaniemellä ja sitten, Tampereella, Joensuussa, Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Turussa)

14§
Kokouksen päättäminen

 

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintakertomus 2006-2007

Seuran hallituksen muodostivat FT Jari Lavonen (pj.) Helsingin yliopistosta, KT Kari Sormunen (vpj.) Joensuun yliopistosta, KT Henry Leppäaho (siht.) Jyväskylän yliopistosta, KT Markku Hannula (rah.hoit.) Helsingin ja Tallinnan yliopistosta, FT Ole Bjorkqvist Åbo Akademista (Vaasa) ja KT Kaarina Merenluoto Turun yliopistosta. Hallitus on pitänyt kaksi kokousta: järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen sekä vuosikokouksen valmistelukokouksen ( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/poytakirjat/).

Seuran vuosittaiset tutkimuspäivät järjestettiin Vaasassa 27.- 28.10.2006 ja päivien yleisteemana oli "Långsiktig forskning i matematikens och naturvetenskapernas didaktik - Pitkäjänteinen matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimus". Päiville osallistui 50 henkilöä ja päivillä pidettiin 41 esitystä. Päivien pääesitelmät olivat Helge Strömdahl: Reflections upon science education research in a Swedish context, Simon Goodchild: Classroom research: impact and long term effect versus justice, liberation and empowerment?, Sergey Rakov: Developing of the math competencies of a math teacher on the basis of a research approach in education with ICT support.
Vuoden 2006 tutkimuksen päivien proceedings julkaistaan v.2007.

Toimintavuonna 2001 – 2002 otettiin käyttöön seuran www-sivu: http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/ ja postituslista. Niillä on esitelty seuran toimintaa suomeksi ja englanniksi, julkaistu tutkimuksen päivien ohjelma sekä tiedotettu ajankohtaisista tapahtumista, kuten kansainvälisistä konferensseista. Postituslistalla on syksyllä 2007 kaikkiaan 270 sähköpostiosoitetta.

Vvuoden 2006 vuosikokouksessa tehtiin päätös hakea Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyyttä http://www.tsv.fi/sisalto.htm. Valtuuskunta otti seuran jäsenekis keväällä 2007.

Seuran aktiivisista jäsenistä Jouni Viiri on toiminut ESERA-järjestön hallituksessa ja Markku Hannula PME-järjestön hallituksessa. Kuluneena toimintavuonna seuran jäsenet ovat osallistuneet sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusseminaareihin ja kongresseihin.

Seura on toiminut läheisessä yhteistyössä uuden tutkijakoulun, Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu, kanssa ( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkijakoulu/).

Helsingissä 3.9.2007

Jari Lavonen

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry.

Toimintasuunnitelma 2007-2008

Tutkimusseura toimii aktiivisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan opetuksen ja oppimisen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän tutkimuksen tukijana ja koordinoijana Suomessa. Seura toimii yhteistyössä muiden alan tutkimusta edistävien koti- ja ulkomaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seura tiedottaa mm. sähköpostilla ja kotisivulla jäsenilleen alan tapahtumista ja pyrkii kannustamaan jäseniään aktiiviseen osallistumiseen kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkijakokouksiin.

Vuosittaiset tutkimuspäivät muodostavat seuran keskeisen toiminta-alueen, joten erityisesti niiden muodon ja temaattisuuden kehittämiseen panostetaan. Tutkimuspäivien järjestämisvuorossa vuonna 2008 on Rovaniemi. Vuoden 2003 vuosikokouksessa sovittiin, että paikallinen järjestelytoimikunta voi tehdä halutessaan yhteistyötä tutkimuksen päivien järjestelyissä Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen kanssa.  Vuoden 2003 vuosikokous piti biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumista hyvänä asiana. Biologian didaktiikan edustajien mukaan kutsumisesta päättää aina kukin tutkimuksen päivien järjestelytoimikunta.

Tutkimuspäivillä pidetyistä puheenvuoroista ja esitelmistä pyritään julkaisemaan referee- käytäntöä noudattava raportti yliopiston laitossarjassa.

Toimintavuonna 2001 – 2002 käyttöön otettuja seuran www-sivuja päivitetään ja laajennetaan
( http://www.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/). Seuran postituslistaa käytetään ajankohtaisista asioista, kuten konferensseista tiedottamiseen.

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun (2007–2011) kanssa tehdään yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien järjestämisessä. 

Helsingissä 3.9.2007

Jari Lavonen

 

Tilinpäätös toimintakaudella

Tilinpäätös toimintakaudella 1.8.2006–31.7.2007

 

 

TULOT

 

 

talousarvio

Jäsenmaksut

310,00

500,-

Korot

6,67

6,-

Yhteensä

316,64

306,-

 

MENOT

Kongressiavustukset

0,00

1500,-

Pankki- ja toimistomenot

1,80

10,-

Varsinainen toiminta

72,75

-

Yhteensä

74,55

1510,-

 

VARAT

Tilikauden alussa

3502,45

Tilikauden lopussa

3744,54

Tilikauden voitto

242,09

 

 

 

 

Talousarvio toimintakaudelle 1.8.2007–31.7.2008

 TULOT

Jäsenmaksut (40 kpl, à 10 €)

400,-

Korkotulot

6,-

Yhteensä

406,-

MENOT

Pankki- ja toimistokulut

10,-

Varsinainen toiminta

70,-

Varaus kongressiavustuksia varten

1500,-

Yhteensä

 1580,-