Ajankohtaista
Seura
Hallitus
Jäsenille
Yhteystiedot
Linkit
Pääsivulle

Finnish Journal of Dairy Science
Viri Lactis

IDF

Pohjoismainen meijerikongressi

 

Meijeritieteellinen Seura r.y:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja toimialue


Yhdistyksen nimi on Meijeritieteellinen Seura r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko Suomi.

Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen meijeritalouden ja -tekniikan kehittämiseksi edistämällä ja kannattamalla kotimaista tutkimustyötä meijeritalouden eri aloilla, ylläpitämällä läheistä vuorovaikutusta meijeritalouden alalla työskentelevien jäsentensä kesken sekä valvomalla jäsentensä ammatillisia ja yleisiä palkallisia etuja.

Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
- julkaisee meijeritieteellisiä sekä käytännön ammattikysymyksiä käsitteleviä julkaisuja
- avustaa tutkimuksia ja jakaa stipendejä
- tekee esityksiä meijerialaa koskevissa kysymyksissä
- ylläpitää suhteita ulkomaisiin meijerialan järjestöihin
Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa, eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jaettavaksi jäsenille tai muille yhdistyksen toimintaan osallisille.

Jäsenet


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua hallitukselle tehdyn suullisen tai kirjallisen hakemuksen perusteella
a) akateemisen loppututkinnon suorittanut henkilö, jolla on korkein arvosana maitotaloustieteessä ja jonka yhdistyksen kokous hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan lisäksi hallituksen esityksestä kutsua
b) muukin maitotaloustieteeseen hyvin perehtynyt henkilö, jonka toiminta edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja jonka yhdistyksen kokous hyväksyy jäseneksi päätöksellään, jota tarkoittavaa ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Lisäksi yhdistys voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota tarkoittavaa ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, kutsua hallituksen esityksestä
c) kunniajäseneksi koti- tai ulkomaisen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja Suomen maitotaloutta,

d) kirjeenvaihtajajäseneksi ulkomaisen tutkijan, jonka toiminta on edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista,

e) kannattajajäseneksi yhdistyksen tarkoituksen toteutumista edistävää toimintaa harjoittavan yksityisen henkilön, osakeyhtiön, osuuskunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen, joka sitoutuu suorittamaan yhdistykselle vuosittain kannattajajäsenmaksuna yhdistyksen kulloisenkin jäsenmaksun kymmenkertaisen määrän.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle, mistä ilmoituksesta on tehtävä merkintä kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistys voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota tarkoittavaa ehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä, erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Jäsenmaksu


Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 5 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen eroaa hallituksesta 2 jäsentä ja kolmantena yksi. Eroamisvuoron määrää aluksi arpa, myöhemmin toimiaika. Uudestaan valitseminen on sallittu.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä ovat saapuvilla ja päätökset ovat yksimielisiä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävät


Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistysten kokousten päätösten mukaan;

2) valita yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa heidän palkkionsa;

3) hoitaa huolellisesti yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta;

4) huolehtia yhdistyksen kirjanpidon asianmukaisesta hoitamisesta ja valmistaa kalenterivuosittain tilinpäätös ja kertomus yhdistyksen toiminnasta;

5) valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kutakin vuotta varten;

6) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa.

Tilinpäätös

10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilinpäätösasiakirjojen vastaanottamisesta lukien.

Kokoukset

11§
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsu on postitettava tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kirjeenvaihtaja-, kannattaja- ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin, mutta ei ole kokouksissa äänioikeutta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokous

12§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

5) Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi.

8) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10) Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous

13§
Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

14§
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

15§
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.