Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous 28.9.2002

Joensuussa, Educa-rakennuksen salissa P1

Pöytäkirja

1 §

Kokouksen avaus (Jari Lavonen)

Seuran varapuheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen kello 17.45.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

(Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä ilmoitus seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä on ollut Dimensiossa ja päivistä on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)

PÄÄTÖS: Todettiin vuosikokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä 18 henkilöä.

3 §

Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa.

PÄÄTÖS: Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viiri, sihteeriksi Kari Sormunen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Hirvonen ja Ville Nivalainen. Hirvonen ja Nivalainen toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

Työjärjestyksen hyväksyminen.

PÄÄTÖS: Vuosikokouksen työjärjestys vahvistettiin esityslistan mukaiseksi.

5 §

Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen.

Seuran varapuheenjohtaja Jari Lavonen esitteli edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja sitä täydennettiin joillakin teknisillä seikoilla.

PÄÄTÖS: Edellisen toimintakauden toimintakertomus hyväksyttiin.

Toimintakertomus on nähtävillä seuran kotisivuilla.

6 §

Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee Jorma Leinonen).

Rahastonhoitaja Jorma Leinonen esitteli edellisen toimintakauden tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon seuran taloudenhoidosta ja tileistä.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

PÄÄTÖS: Vuosikokous vahvisti edellisen toimintakauden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

Seuran varapuheenjohtaja Jari Lavonen esitteli seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmaa, jota täydennettiin keskustelun pohjalta. Toimintasuunnitelma on nähtävillä seuran kotisivuilla.

9 §

Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen (esittelee Jorma Leinonen).

Rahastonhoitaja Jorma Leinonen esitti perusteet jäsenten vuosimaksun suuruudeksi sekä seuraavan toimintakauden talousarvion.

PÄÄTÖS: Vuosikokous päätti seuran jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa seuraavalle toimintakaudelle sekä hyväksyi talousarvioesityksen.

Talousarvio on nähtävillä seuran kotisivuilla.

10 §

Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa).

PÄÄTÖS: Vuosikokous päätti jatkaa aiempaa linjaa, jonka mukaan sihteerille ja rahastonhoitajalle ei makseta palkkioita.

11 §

Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1 Seuran puheenjohtajan vaali

PÄÄTÖS: Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle Jari Lavosen.

11.2 Kahden hallituksen jäsenen vaali

Hallituksen jäsenten erovuoroisuus:

Jorma Leinonen ja Sinikka Kaartinen 2002

Erkki Pehkonen ja Harry Silfverberg 2003

Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2004

PÄÄTÖS: Vuosikokous valitsi hallituksen jäseniksi Sinikka Kaartisen jatkamaan sekä Raimo Kaasilan uutena jäsenenä.

11.3 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

Vuoden 2001 – 2002 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Sinikka Lindgren ja Anna-Maija Partanen.

PÄÄTÖS: Vuosikokous valitsi toimintakaudelle 2002-2003 tilintarkastajiksi Lars Burmanin ja Harry Mittsin sekä varatilintarkastajiksi Sinikka Lindgrenin ja Anna-Maija Partasen.

12 §

Kielikysymys, eli millä kielellä tutkimuksia esitellään tutkimuksen päivillä.

Asiasta keskusteltiin, ja vuosikokous päätyi ehdottamaan esityskieliksi molempia kotimaisia kieliä sekä englannin kieltä tarpeen mukaan. Esityskielen valinta riippuu mm. esittäjän äidinkielestä sekä yleisön kokoonpanosta.

13 §

Muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Muita asioita vuosikokoukselle ei oltu esitetty.

14 §

Tiedotusasiat (seuran www-sivu ja postituslista, seuran historiikki, seuraavat tutkimuksen päivät ovat Helsingissä)

Jari Lavonen kertoi seuran tiedotuskäytänteistä ja niiden kehittämisestä (seuran kotisivut ja sähköpostilista), seuran historiikin valmistelusta (valmistuu ehkä kesällä 2003 Paavo Malisen toimittamana) ja seuran seuraavista tutkimuspäivistä (Helsingin yliopistossa, mikäli seuran hallitus näin päättää). Vuonna 2003 on seuran 20-vuotisjuhlavuosi.

15 §

Kokouksen päättämine

Puheenjohtaja Jouni Viiri päätti kokouksen kello 18.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Joensuussa, 23. lokakuuta 2002

Jouni Viiri
puheenjohtaja

 

Kari Sormunen
sihteeri

  

Pöytäkirja tarkistettu

 Joensuussa, …. ………kuuta 2002

 Pekka Hirvonen

 Ville Nivalainen