Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

Etusivu In English

Tutkimusseura

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyvää tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä soveltaa tutkimusta käytännön opetustyöhön. Tätä varten Seura edistää tutkijoiden välistä yhteistoimintaa välittämällä tutkimustietoa sekä järjestämällä kokouksia ja seminaareja, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja tutkimuslaitoksiin sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y. perustettiin 1983 Turussa.

Ajankohtaista:

Tampereen tutkimuspäivien julkaisu

Kutsumme kaikki Tampereella järjestettyjen Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäiviin osallistuneet tarjoamaan käsikirjoitusta FMSERA-journaliin.

Käsikirjoitukset seuran lehteen tulee lähettää käyttäen Journal.fi-palvelua, joka löytyy osoitteesta https://journal.fi/fmsera . Arvioinnissa on käytössä kaksoissokkomenetelmä. Käsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on perjantaina 1.3.2019.

Ohjeet ja tiedostopohja artikkelien kirjoittajille. Jotta arviointiprosessi etenisi sujuvasti, ottakaa huomioon seuraavat seikat:
- käyttäkää annettua kirjoituspohjaa ja noudattakaa siinä annettua ohjeistusta
- kirjoittajien omat tiedot ja lähdeviitteet tulee anonymisoida
- kaikkien artikkelin kirjoittajien nimet ja tiedot sekä käsikirjoituksen tiivistelmä tulee syöttää järjestelmään jo ensimmäisellä lähetyskerralla.
Järjestelmä lähettää aina vahvistusviestin onnistuneesta käsikirjoituksen jättämisestä.

Koska kyseessä on tutkimusseuran lehti, lehteen on mahdollista tarjota myös muitakin kuin tutkimuspäiville hyväksyttyihin esityksiin perustuvia käsikirjoituksia.

Terveisin julkaisun toimittajat,
Terhi Mäntylä ja Jorma Joutsenlahti


Seuraavat tutkimuspäivät 8.-9.11. Tampereella

Lämpimästi tervetuloa vuoden 2018 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäiville Tampereelle 8.-9.11.2018. Tutkimuspäivien teemana on Matematiikan ja luonnontieteiden käsitteellinen osaaminen ja sen merkitys monipuolisissa oppimisympäristöissä. Abstraktit tulee lähettää 1.10.2018 mennessä. Abstraktin enimmäispituus on 200 sanaa. Ilmoittautuminen ja abstraktin lähettäminen tapahtuman nettisivujen kautta

Rovaniemen tutkimuspäivien julkaisu

Käsikirjoitukset vuoden 2017 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivien proceedings-julkaisuun on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 28.2.2018. Käsikirjoitukset jätetään julkaistavaksi sähköistä Journal.fi -palvelua käyttäen. Julkaisu löytyy osoitteesta https://journal.fi/fmsera. Ohjeet ja tiedostopohja artikkelien kirjoittajille (docx).

---

Joensuun tutkimuspäivien julkaisu

Vuoden 2016 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivien proceedings on julkaistu 31.10.2017 uudella alustalla: https://journal.fi/fmsera. Aiemmat proceedings -julkaisut löytyvät tämä sivuston julkaisut -osiosta.

---

Gradupalkinto, lv 2016-2017

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran hallitus on päättänyt myöntää lukuvuoden 2016–2017 parhaan matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen alan Pro gradu -tutkielman kannustuspalkinnon Tytti Nissilälle. Hänen tutkielmansa ”’Ei oo sillee aateltu ku lisätään vaan nollia perään eikä siirretä pilkkua’: Kymmenjärjestelmän ja mittayksiköiden muunnosten hallinta peruskoulun kuudennella luokalla” on jatkuvasti ajankohtaisesta aiheesta tehty kaikilta osin korkealaatuinen kokonaisuus. Tutkimus on taustoitettu, suunniteltu ja toteutettu perusteellisuutta ja itsenäistä teoreettista ajattelukykyä osoittavalla tavalla. Käytetyt menetelmät ja niiden suhde teoriaan on kuvattu erinomaisen selkeästi. Taitavasti fokusoitu aineiston analyysi paljastaa vakavia puutteita kymmenjärjestelmän hallinnassa ja mittayksiköiden muunnosten ymmärtämisessä.

Tytti Nissilän Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Oulun yliopistossa 5.6.2017. Työn ohjasivat Sari Harmoinen ja Marko Kielinen, ja tarkasti lisäksi Jouni Peltonen.

---

Priset för bästa Pro gradu, läsåret 2015-2016

Föreningen för forskning i matematikens och naturvetenskapernas undervisning har beslutat att tilldela Erika Julin priset för bästa Pro gradu avhandling läsåret 2015-16. Avhandlingen Missuppfattningar och bevis - Två utmaningar i matematikundervisningen har godkänts vid Åbo akademi. Handledare var professor Mikael Lindström.

Avhandlingen består av två delar. Den första delen är en omfattande litteraturöversikt gällande behandlade teman. Delen uppvisar god kännedom om relevanta forskning inom matematikens didaktik och är avhandlingens starkaste del. Presentationen är mycket ändamålsenlig och delen kunde fungera som läsning för studerande som önskar ett svenskspråkigt material för att bekanta sig med matematikens didaktik. Den andra delen av avhandlingen beskriver resultat av en enkät till matematiklärare som utförts i Svenskfinland. Slutligen bör också nämnas att avhandlingen lyckas med att kombinera insikter i matematikens väsen med tankar från didaktisk forskning på ett moget sätt.

---

Gradupalkinto, lv 2014-2015

Tutkimusseuran vuosipäivillä Turussa 29.-30.10.2015 myönnettiin kannustuspalkinto parhaasta matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen alan pro gradu -tutkielmasta. Tutkimusseuran hallitus päätti myöntää palkinnon (500 euroa) Matti Väisäselle Jyväskylän yliopistosta. Hänen tutkielmansa ”Luonnontieteellisen tiedon luonteen tutkiva oppiminen luokanopettajakoulutuksessa” on erittäin ajankohtainen Suomen opetussuunnitelmauudistuksen kannalta, mutta myös laajemmin tiedeyhteisössä. Tutkimuksessa saatiin todisteita, että jo hyvin lyhytkestoisella opetusinterventiolla voidaan saada aikaan merkittävää kehitystä luonnontieteellisen tiedon luonteen (NoS) ymmärtämisessä. Työssään Väisänen osoittaa sekä perusteellista että innovatiivista ajattelua taustoittamisessa, intervention suunnittelussa, käytännön rakentamisessa, tutkimusaineiston käsittelyssä ja tulosten tulkinnassa. Matti Väisäsen Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Jyväskylän yliopistossa 17.12.2014. Työn ohjasi dosentti Anssi Lindell ja tarkastivat Anssi Lindell sekä dosentti Juha Merikoski.

Lisäksi hallitus päätti antaa kunniamaininnan Aura Kojolle Pro gradu –tutkielmastaan ”Mikä se sun systeemis on?” – Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana. Tutkimus muodostaa jatkumon kandidaatin tutkielmasta väitöskirjaan. Kirjallisuuskatsauksessa on suomalainen aihepiirin viimeaikainen tutkimus kattavasti esiteltynä. Analyysin luotettavuus on saatu erinomaiselle tasolle kuvaamalla menetelmät tarkasti ja antamalla esimerkkejä analyysistä. Teoria ja tulokset muodostavat kauniin yhtenäisen kokonaisuuden. Aura Kojon Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella 9.6.2015. Työn ohjasi dosentti Anu Laine, ja työn tarkastivat Anu Laine ja FT Anja Oksanen.

---

Lukuvuoden 2013-2014 gradupalkinto julkistettiin Tampereella AD-Studio -tapahtumassa 13.2.2015

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran hallitus on päättänyt myöntää lukuvuoden 2013–2014 parhaan matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen alan Pro gradu -tutkielman kannustuspalkinnon Antti Lehtiselle. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Lehtisen tutkielmassa "Learner-generated drawings in physics education” kehitettiin uusi, syvällisen oppimisprosessin analysoinnin mahdollistava menetelmä: opiskelijaparien piirrokset ja niistä käyty keskustelu tallennettiin synkronoidusti taulutietokoneella. Tutkielman teoreettinen tausta, tutkimusasetelma ja tulokset on esitetty hyvin perusteellisesti ja samalla sujuvasti. Työn tieteellisesti korkeasta laadusta kertoo sekin, että tekijä kirjoitti tutkielman pohjalta artikkelin kansainväliseen vertaisarvioituun lehteen.

Antti Lehtisen Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa 8.8.2013. Työn ohjaajana toimi Jouni Viiri ja tarkastajina Jukka Maalampi ja Juha Merikoski.

Edellisten vuosien gradupalkintoja:

* Lukuvuoden 2012-2013 gradupalkinnon sai Roni Ikonen Itä-Suomen yliopistosta tutkielmallaan "Luokanopettajien suhtautuminen fysiikan ja kemian opettamiseen: Koulu- ja opiskelukokemukset asenteiden muovaajina".

* Lukuvuoden 2011-2012 gradupalkinnon saaja sai Eeva Haataja Helsingin yliopistosta. Työn otsikko oli " 'Aika monella tapaa kummallinen' - Helsingin matematiikkalukio matemaattisesti lahjakkaiden nuorten sosio-emotionaalisena kasvuympäristönä".

* Lukuvuoden 2010-2011 gradupalkinnon sai Salla Viljava. Tutkielman otsikko oli "Sukupuoli ja matematiikan opiskelu: opettajan uskomukset oppilaista ja vuorovaikutus luokassa"

* Tutkimusseuran lukuvuoden 2009-2010 gradupalkinto myönnettiin Jenni Laaksolle.

 

Jäsenmaksun suuruus on 15 euroa. Seuran tilinumero on FI13 8000 2608 5160 91. Kirjoita viestiin tiedoksi: "Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.:n jäsenmaksu" + merkitse oma nimesi tai sen henkilön nimi, jonka jäsenmaksu tällä laskulla maksetaan.