Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

Etusivu In English

Tutkimusseuran säännöt

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.:n säännöt.

Säännöt rekisteröity 4.2.1986
Sääntöjä muutettu 1.8.1990 ja 30.9.1997

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y. Sen kotipaikkakunta on Jyväskylän kaupunki. Tästä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä Seura.

Seuran tarkoituksena on edistää matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyvää tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä soveltaa tutkimusta käytännön opetustyöhön. Tätä varten Seura edistää tutkijoiden välistä yhteistoimintaa välittämällä tutkimustietoa sekä järjestämällä kokouksia ja seminaareja, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja tutkimuslaitoksiin sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Jäsenet

2 §

Seuran jäseneksi hallitus voi hyväksyä sitä haluavan Suomen kansalaisen, joka on toiminnallaan matematiikan ja luonnontieteiden opettajana, opetuksen tutkijana tai muuten edistänyt Seuran tarkoitusperiä.

Kunniajäseneksi Seura voi kutsua erittäin ansioituneen koti- tai ulkomaisen tutkijan. Kutsumisesta on hallituksen tehtävä esitys vuosikokoukselle ja hyväksymiseen vaaditaan puoltavia ääniä vähintään 3/4 annetuista äänistä.

3 §

Seuran jäsenet suorittavat vuosikokouksen toimintavuodeksi kerrallaan määräämän vuosimaksun.

Kunniajäsen ei suorita vuosimaksua.

4 §

Jäsen voi erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka kirjallisen huomautuksen saatuaan ei ole suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksua, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi Seurasta.

Hallinto

5 §

Seuran asioita hoitaa näiden sääntöjen määräämällä tavalla seuran hallitus.

Hallituksen muodostavat seuran vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arpomalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokous voidaan pitää myös telemaattisena neuvotteluna.

Hallitus valmistelee Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii niiden päätösten toteuttamisesta, antaa Seuran nimissä lausuntoja ja hoitaa Seuran taloutta, josta se on kokonaisuudessaan vastuussa.

6 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa, ja pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa sihteeri tai rahastonhoitaja kumpikin yksinään.

7 §

Seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät hänen ollessa estyneenä.

Sihteeri toimittaa kokouskutsut, laatii kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, huolehtii kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta, hyväksyy laskut hallituksen päätösten mukaisesti, laatii toimintakertomuksen, valvoo Seuran julkaisutoimintaa ja pitää luetteloa Seuran jäsenistä.

Rahastonhoitaja huolehtii Seuran varoista, kantaa saatavat, suorittaa maksut ja laatii tilit.

Sihteerille ja rahastonhoitajalle voidaan vuosikokouksen päätöksellä maksaa palkkiota.

Tilit

8 §

Seuran tilinpäätös tehdään toimintavuosittain ja esitetään hyväksyttäväksi vuosikokouksessa. Hallituksen tulee jättää tilit kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa hallitukselle lausuntonsa edellisen vuoden varainhoidosta ja tileistä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokoukset

9 §

Seuran kokouksissa on kaikilla jäsenillä puhe- ja äänivalta. Kokouskutsu lähetetään kirjeitse Seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta.

10§

Seuran vuosikokous pidetään syyskuussa tai lokakuussa ja siinä

1) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus,
2) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä,
3)päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle,
4) hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
5) vahvistetaan vuosimaksun suuruus ja hyväksytään talousarvio,
6) määrätään sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot,
7) suoritetaan hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11 §

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, tai, vaalin ollessa kysymyksessä, arpa.

Erityissäännöksiä

12 §

Seuralla on oikeus ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja tutkimustyöhön tms. myönnettyjä määrärahoja sekä hallita omaisuutta.

13 §

Seuran sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee esitellä asia seuraavalle vuosikokoukselle. Muutosehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että sitä puoltaa vähintään 3/4 tässä kokouksessa annetuista äänistä.

14 §

Päätös Seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös sääntöjen muuttamisesta, mutta sen voimaan tuleminen edellyttää, että esitys vuosikokouksen lisäksi hyväksytään myös toisessa, siitä vähintään kahden kuukauden kuluttua pidetyssä kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä.

Jos Seura puretaan, sen omaisuus käytetään sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi Seura on toiminut, ja tavalla, josta Seuran viimeinen kokous päättää.